Skole og oppvekst

MESTRING GIR GLEDE!

I Vestby kommune skal alle barn og unge få muligheten til å oppleve gode barnehager, skoler og SFO. Det er viktig at barna får utvikle seg. De må finne sin plass gjennom lek, fellesskap og læring.

Vi må skape et samfunn som fremmer helse og forebygger sykdom. Friske innbyggere er fornøyde innbyggere. En viktig del av det forebyggende er å legge til rette for en aktiv livsstil og et mangfoldig friluftsliv. Det er særlig viktig at barn og unge får positive opplevelser med fysisk aktivitet.

Vi har sørget for en time fysisk aktivitet integrert i fag i skolen, Vi har satt fokus på SFO og kvalifisert leksehjelp, Vi har jobbet for mobilfri skole og sørget for å aktivt ha representanter i byggekomiteene for de nye skolene vi har bygget de siste årene. Ikke minst har vi vært aktive med å fremme utvidelse av idrettsanlegget på Grevlingen og støttet forbedringer på Risil hallen for å nevne noe.

BYGDELISTA VIL DERFOR:

 • Fokusere på trivsel og sykdomsbegrensende tiltak som kan redusere fraværet i de kommunale barnehagene. Blant annet utrede mulighet
  for økonomisk støtte til fysisk aktivitet som et helsefremmende
  tiltak
 • Ha faste vikarer dedikert til hver barnehage for å gi barna trygge rammer
 • At alle kommunale barnehager skal være sommeråpne
 • At skolestrukturen må være tilpasset befolkningsveksten
 • Utrede en leksefri heldagsskole inkludert en time fysisk aktivitet daglig
 • Videreføre en time fysisk aktivitet inkludert i fag, hver dag i skolen
 • Utvide og videreutvikle sommerskoletilbudet til å gjelde alle trinn på ungdomsskolen og barneskolen
 • Øke ressurser til trivselsleder-ordningen i skolen
 • Fortsatt støtte opp om antimobbe-koordinator i skolen
 • Utrede at alle ungdomsskolene i kommunen skal bli «MOT skoler»
 • Jobbe for å synliggjøre mørketall og sikre at forebygging av mobbing blir satt som første prioritet hos alle rektorer i Vestby kommune
 • Fortsette å støtte målet om nulltoleranse mot mobbing
 • Videreføre dagens lærertetthet
 • Støtte videreutdanning av lærere
 • Utrede tilpasset undervisning etter elevenes behov og støtte tiltak som bygger opp under dette
 • Sikre tilgjengelige hjelpemidler og tilrettelegge for økt kompetanse i bruk av digitale hjelpemidler i skolen
 • Utrede bruk av gamle Hølen skole til SFO og utleielokale for lag og foreninger på kveldstid
 • Utrede mulighet for tilrettelegging av aktivitetstilbud, også fra frivillige lag og foreninger, inkludert i SFO –tiden
 • Utrede mulighet for tydeligere rammeplan for SFO med tanke på aktivitetstilbud og kosthold. Dette for å sikre et likere tilbud ved SFO i kommunen.