Vestby kommune som arbeidsplass

Vestby kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver. Ansatte må oppleve
arbeidsoppgavene interessante og tilfredsstillende. Det er viktig at ansatte
opplever jobbsikkerhet og god balanse mellom arbeid og privatliv.

BYGDELISTA VIL DERFOR:

  • Sikre at Vestby kommunes administrasjon har nødvendig ressurser til at kommunens tjenester blir utført effektivt med god kvalitet
  • Støtte at personer med nedsatt
    funksjonsevne får mulighet til å arbeide i
    kommunen
  • Støtte at personer med nedsatt funksjonsevne får mulighet til å arbeide i kommunen
  • Påse at Vestby kommune til enhver tid har tilstrekkelig antall lærlingplasser, for å sikre fremtidig god rekruttering
  • Jobbe for å øke de ansattes mulighet for kompetanseheving
  • Jobbe for å videreføre arbeidet med å reduserer uønskede deltidsstillinger innenfor alle resultatområder.