Helse og omsorg

Bygdelista vil det skal være trygt og godt å bo i Vestby kommune. Alle har vi
ønske om et godt og aktivt liv fra vi er små til vi blir eldre. De fleste av dagens eldre ønsker en sosial og aktiv hverdag. Samtidig skal de føle seg trygge på at omsorgstilbudet er der når de trenger det. Eldrebølgen er i gang, og vil øke.

Bygdelista vil derfor:

 • Øke seniorkontakt stillingen til 100%
 • Sørge for å legge til rette for økt fysisk aktivitet og fysioterapi i sykehjemmene og til hjemmeboende eldre
 • Sørge for at kommunen har fokus på sunn og kortreist mat, både på skole og sykehjem
 • Få på plass bestillingstjenesten Flex-buss for å øke muligheten til å komme seg ut å handle og gjøre sosiale ting
 • Innføre språkkrav ved nyansettelser i brukerrettede stillinger innen helse og sosial, barnehager og skole/SFO
 • Tilrettelegge for at personer med hjelpebehov kan bo lenger hjemme. Bla. ved å sikre tekniske hjelpemidler og sørge for veiledning til tilpasning av eget hjem
 • Legge til rette for flere omsorgsboliger i
  Vestby kommune
 • Tilrettelegge for boliger med fellestjenester og fellesfunksjoner for seniorer. 4 av 10 seniorer ønsker dette tilbudet
 • Støtte investering i ny progressiv web
  plattform, slik at kommunen går fra organisasjonsorientert til tjenesteorientert nettside
 • Etterstrebe faste pleiere til pleietrengende som bor hjemme
 • Støtte og legge til rette for Hospice på Solåsen, for å sikre et godt tilbud i livets siste fase
 • Samarbeide med private og ideelle aktører for å skape et enda bedre velferdstilbud
 • Styrke rusvernarbeidet, både innen forebyggende arbeid og rehabilitering
 • Støtte gjennomføring av vedlikeholdsplanen for å hindre forfall på bygninger
 • Utrede tiltak til innbyggere med psykiske lidelser, særlig barn og unge
 • Støtte opp om veteranplanen
 • Fortsette å støtte frivilliges arbeid innen helse- og omsorgsektoren, med spesielt fokus på forebygging av ensomhet
 • Sikre opparbeidelse og ferdigstillelse av strandpromenaden med bl.a. universell utforming langs bryggkanten fra Seilforeningen til Sonsbrua for å øke bruken av parkeringsplassene på Ørajordet og skape en helhetlig og vakker strandpromenade
 • Utrede behov og omfang for installering av teleslynger i alle kommunale bygg.