1. JA TIL TILTAK SOM REDUSERER ENSOMHET OG FORBEDRER HELSEN TIL DE ELDRE

Bygdelista vil det skal være trygt og godt å bo i Vestby kommune. Alle har vi
ønske om et godt og aktivt liv fra vi er små til vi blir eldre. De fleste av dagens eldre ønsker en sosial og aktiv hverdag. Samtidig skal de føle seg trygge på at omsorgstilbudet er der når de trenger det. Eldrebølgen er i gang, og vil øke.

HELSE, OMSORG OG SOSIALE TJENESTER.

Bygdelista vil:

 • Tilrettelegge for seniorhus og boligprosjekter med fellestjeneste og fellesfunksjoner for trygg, sosial og sikker alderdom.
 • Sikre at de som har behov for trygghetsalarm i kommunen har tilgang og råd til tjenesten.
 • Sørge for at det tilbys økt fysisk aktivitet og sosialisering til beboere på sykehjemmene og til hjemmeboende eldre. Målet er økt helse og evne til å klare seg selv.
 • Støtte opplæring av teknologiske hjelpemidler.
 • Utrede mulighet for elektroniske medisindispensere og annen velferdsteknologi for å understøtte Bo trygt hjemme-reformen.
 • Legge til rette for flere omsorgsboliger i
  Vestby kommune
 • Tilrettelegge for boliger med fellestjenester og fellesfunksjoner for seniorer. 4 av 10 seniorer ønsker dette tilbudet
 • Støtte investering i ny progressiv web
  plattform, slik at kommunen går fra organisasjonsorientert til tjenesteorientert nettside
 • Etterstrebe faste pleiere til pleietrengende som bor hjemme
 • Støtte og legge til rette for Hospice på Solåsen, for å sikre et godt tilbud i livets siste fase
 • Samarbeide med private og ideelle aktører for å skape et enda bedre velferdstilbud
 • Styrke rusvernarbeidet, både innen forebyggende arbeid og rehabilitering
 • Støtte gjennomføring av vedlikeholdsplanen for å hindre forfall på bygninger
 • Utrede tiltak til innbyggere med psykiske lidelser, særlig barn og unge
 • Støtte opp om veteranplanen
 • Fortsette å støtte frivilliges arbeid innen helse- og omsorgsektoren, med spesielt fokus på forebygging av ensomhet
 • Sikre opparbeidelse og ferdigstillelse av strandpromenaden med bl.a. universell utforming langs bryggkanten fra Seilforeningen til Sonsbrua for å øke bruken av parkeringsplassene på Ørajordet og skape en helhetlig og vakker strandpromenade
 • Utrede behov og omfang for installering av teleslynger i alle kommunale bygg.