5. JA TIL ØKT INNSATS FOR MILJØET

Bygdelista ønsker å være med i arbeidet for at kommunen skal nå sine klimamål

Vi vil jobbe forebyggende for å redusere negativ påvirkning på miljø og klima i vår egen kommune. Vi må sikre og beholde de grønne lungene i kommunen. Vi må påse at vårt planprogram og våre reguleringer får en klar og tydelig klima- og miljøprofil. For å møte klimautfordringene må vi endre forbruk og produksjon over i en klimavennlig retning.

Bygdelista vil:

  • Sammen med grunneiere og frivillige få på plass en trygg vei til Krokstrand og Hulvika for syklende og myke trafikanter.
  • Støtte opp om strengere bestemmelser for utendørs belysning for å redusere lysforurensning. Vi må ta vare på biomangfold og miljø.
  • At grønn grense for Vestby sentrum justeres tilbake til slik den lå før vedtak om endring ble gjennomført i kommuneplan 2023-2034.
  • At kommunen skal jobbe for alternative energikilder på kommunale bygg som gir minst klimaavtrykk. Eks. solceller.
  • Sikre og friskmelde vannkvaliteten på alle våre badestrender i kommunen. Tiltak knyttet til overvann og gamle rør må gjennomføres.
  • Støtte kommunens sykkelstrategi. Sørge for at sykkelhotell på Vestby stasjon og Sonsveien etableres.
  • Øke innsatsen for å hindre vekst og oppblomstring av fremmede arter i strandsonen.
  • Tilrettelegge for utslippsfrie komposttoaletter langs kyststien fra Hvitsten til Son, som kan brukes hele året. Tiltak kan gjennomføres i samhandling mellom kommunen og frivillige.
  • Øke innsatsen for å redusere matsvinn i Vestby kommune og oppfordre og legge tilrette for tiltak slik at private kan gjennomføre de samme tiltakene.
  • Øke innsatsen knyttet til sirkulærøkonomi i kommunen.